Milieu & Handhaving

De invloed van het milieurecht en het milieuhandhavingsrecht kent een sterke groei in onze samenleving. Mede onder invloed van het Europees recht, met de bedoeling het leefmilieu te beschermen, ontstaan er steeds meer en steeds strengere milieuverplichtingen voor particulieren en bedrijven. Wanneer deze verplichtingen niet gerespecteerd worden, voorziet de milieuwetgeving in diverse sanctiemogelijkheden.

Gelet op de complexiteit, de techniciteit en het gebrek aan samenhang van de verschillende toepasselijke regelgevingen, worden er zowel op het niveau van het parketten als op het niveau van de hoven en rechtbanken gespecialiseerde afdelingen opgericht om de inbreuken op de milieuwetgeving te kunnen vervolgen en berechten.

Het is dan ook belangrijk om je in deze complexe materie te laten bijstaan door een gespecialiseerd advocaat. TRENT houdt vinger aan de pols in deze rechtstak die in volle ontwikkeling is. Onze advocaten kunnen je advies verlenen, maar kunnen je ook bijstaan in diverse procedures voor rechtbanken, administraties, milieuhandhavingscolleges, edm.

Inbreuken op milieuregelgeving worden milieumisdrijven genoemd. Deze misdrijven kunnen zowel administratiefrechtelijk als strafrechtelijk worden gesanctioneerd. De advocaten van TRENT staan zowel slachtoffers als daders van milieumisdrijven bij doorheen de diverse procedures waarmee zij te maken kunnen krijgen. Of u nu als slachtoffer of als VZW een klacht wenst neer te leggen wegens een milieuinbreuk of u als particulier wenst op te treden tegen een boete die u ontving van de milieuinspectie, de advocaten van TRENT kunnen u bijstaan.

Het ontwerp van ons nieuw strafwetboek voorziet in de invoering van de misdaad van ecocide. Deze misdaad zal het toebrengen van ernstige, grootschalige en langdurige schade aan het leefmilieu bestraffen. Hoewel we volgens de huidige verwachtingen nog tot december 2025 moeten wachten op dat strafwetboek en de misdaad van ecocide, volgen onze advocaten de ontwikkelingen op de voet.

Ongeacht de toekomstige invoering van de misdaad van ecocide, bevat ons huidig strafwetboek reeds heel wat strafbaarstellingen op basis waarvan het toebrengen van schade aan het leefmilieu vervolgd kan worden. Onze advocaten kunnen u adviseren over de mogelijkheden wanneer u geconfronteerd wordt met schade die werd toegebracht aan het leefmilieu.

Bestuurlijke handhaving is een verzamelnaam voor de verschillende manieren waarop overheden de naleving van hun regelgeving kunnen afdwingen via overheidsbeslissingen. Vaak gebeurt handhaving via het geven van waarschuwingen, via het opleggen van termijnen om inbreuken recht te zetten of  via het opleggen van  geldboetes.

Burgers, wanneer ze geconfronteerd worden met een beslissing van de handhavende overheid, beschikken over heel wat mogelijkheden om  tegen die handhavingsbeslissingen op te treden. TRENT beschikt over de nodige expertise om overheden en burgers bij te staan doorheen deze handhavingsprocedures.

SideMenu