Wettelijke bepalingen

Onze advocaten met inschrijving aan de balie van Antwerpen, maken deel uit van het advocatenkantoor EVplus BV, met K.B.O.-nummer 0675.978.548 en met zetel te 2260 Westerlo, Grote Markt 4. Onze advocaten met inschrijving aan de balie van Leuven, maken deel uit van het advocatenkantoor Fort BV, met K.B.O.-nummer 0759.904.730 met zetel te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 20.

De beroepsaansprakelijkheid van Trent BV en haar advocaten is verzekerd bij Amlin Europe NV. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de onderschreven professionele verzekeringspolissen en binnen de grenzen van de dekking.

Erelonen: Bank J. Van Breda BE47 6451 0482 2780
Derdenrekening: Bank J. Van Breda BE32 6451 0484 4002

Erelonen: Bank J. Van Breda BE07 6451 0552 9466
Derdenrekening: Bank J. Van Breda BE71 6451 0552 9769

De advocaten van Trent zijn ingeschreven aan de Balie van Leuven en/of Balie van Antwerpen en zijn onderworpen aan de Reglementen van de Orde van Vlaamse Balies (http://www.advocaat.be) en aan de Reglementen van de Balie van Leuven (http://www.balieleuven.be) en Antwerpen (http://www.balieantwerpen.be)

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme houdt sinds februari 2004 een identificatieplicht in evenals een meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Advocaten zijn sindsdien onder meer wettelijk verplicht hun cliënten te identificeren en het bewijs van deze identificatie te bewaren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan.

De advocaten van Trent verbinden er zich toe hun prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. In geval van specifiek afgesproken termijnen, verbinden zij zich ertoe redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te komen. De advocaten van Trent zijn in geen geval aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten zijn aan de cliënt, aan derden of aan overmacht.

De advocaten van Trent zijn onderworpen aan het beroepsgeheim. De overdracht van brieven, adviezen, procedurestukken … aan hun cliënten gebeurt onder uitdrukkelijk voorbehoud dat de cliënt de vertrouwelijkheid ervan respecteert. De cliënt mag voormelde documenten alsmede de inhoud ervan slechts overmaken aan derden mits de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming.

Indien u verdere informatie wenst of in geval van klachten, kan u terecht per post op het adres 2260 Westerlo, Grote Markt 4 of 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 20, via telefoon op het nummer +32 (0) 16 90 10 11 of via e-mail op het adres hello@trent.law

In geval van geschillen in het Belgische recht van toepassing. Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Behoudens met de cliënt overeengekomen afwijking is enkel de rechtbank van Leuven (voor de advocaten balie Leuven) dan wel Turnhout (voor de advocaten balie Antwerpen) bevoegd.

SideMenu