Terms and conditions

Trent Law is de commerciële benaming van de besloten vennootschap EVplus met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Grote Markt 4 en gekend onder het ondernemingsnummer 0675.978.548 en de besloten vennootschap Fort BV, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 20, en gekend onder het ondernemingsnummer 0759.904.730. De advocaten van Trent Law zijn aangesloten bij de Orde van de Advocaten bij balie Leuven respectievelijk balie Antwerpen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie geleverd door Trent Law, haar advocaten, en alle medewerkers die voor Trent Law werken, behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst. In zulk geval zijn deze algemene voorwaarden van toepassing in zover ze niet afwijken van deze schriftelijke overeenkomst.Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen 5 dagen na de ontvangst ervan of in geval van instructie tot, of aanvaarding van, de opdracht. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder meer worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Trent Law zonder bezwaar van de cliënt.

Trent Law verbindt er zich toe de door de cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en professionalisme te behandelen. Dit betreft steeds een inspanningsverbintenis. Trent Law zal de cliënte gepast informeren over de modaliteiten van de samenwerking en de uitvoering van de opdracht. De cliënt geeft alle nuttige informatie met betrekking tot de opdracht aan Trent Law. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de waarheidsgetrouwheid van deze informatie. De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst met Trent Law beëindigen door Trent Law hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Trent Law zal vervolgens haar staat van verschuldigde kosten en ereloon overmaken aan de cliënt, rekening houdende met de reeds geleverde prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. Trent Law kan eveneens te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.

Trent Law zal de cliënt informeren over haar basisuurtarieven van haar erelonen en haar kantoorkosten, en Trent Law zal desgevallend bij afwijking individuele afspraken met de cliënt hieromtrent maken. Dit is afhankelijk van de aard, de inzet, het dringend karakter en/of de moeilijkheidsgraad van de zaak. Het bedrag van de provisie of ereloonstaat dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10 % met een minimum van 250 euro. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, de interesten en eventuele gerechtskosten. Bij gebreke aan ontvangst van de betaling van één enkele ereloonstaat of provisienota uiterlijk op de vervaldag, zullen alle vorderingsstaten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden. Indien de cliënt niet betaalt binnen de gemelde betalingstermijn, kan Trent Law haar werkzaamheden opschorten, na voorafgaandelijk de cliënt hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat Trent Law aansprakelijk kan zijn voor de schade die hieruit mogelijks voortkomt. Trent Law mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van deze openstaande provisienota’s of erelonen. Trent Law brengt de cliënt hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte.

De advocaten van Trent Law zijn onderworpen aan het beroepsgeheim.

De prestaties van Trent Law, zoals onder meer doch niet beperkt tot haar adviezen en schriftelijke documenten, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Trent Law.

Trent Law heeft een beroepsaansprakelijkheid afgesloten. De aansprakelijkheid van Trent Law en haar advocaten ten aanzien van de cliënt met betrekking tot haar prestaties in kader van de samenwerking met Trent Law, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aanspraak tot schadevergoeding dient, op straffe van verval, aan Trent Law ter kennis te worden gebracht binnen een maand nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest. Trent Law is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of deskundigen welke in het dossier van de cliënt door Trent Law werden ingeschakeld. Indien, om welke reden ook, er geen tussenkomst is van de aansprakelijkheidsverzekeraar, dan is de aansprakelijkheid van de Trent Law en haar advocaten beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen aan Trent Law voor geleverde diensten. De beroepsaansprakelijkheid van Trent Law is in eerste rang verzekerd bij MS Amlin Insurance SE onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering met polisnummer LXX034899 met waarborg 2.500.000,00 euro per schadegeval per advocaat en in tweede rang bij AG Insurance NV onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering met polisnummer 99.551.935 met waarborg 5.000.000,00 EUR per schadegeval per advocaat.

De Belgische wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme omvat een identificatie- en meldingsplicht die onder voorwaarden van toepassing is op de dienstverlening door advocaten. Dit omvat een wettelijke verplichting voor Trent Law om hun cliënten voldoende matig te identificeren. Deze verplichting geldt zowel tegenover cliënten natuurlijke personen, rechtspersonen als vertegenwoordigers ervan. De cliënt zal op eerste verzoek van Trent Law alle gevraagde identiteitsgegevens, desgevallend aan de hand van officiële documenten, aan Trent Law bezorgen.

Trent Law verwerkt in kader van haar dienstverlening alle hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens. Dit steeds in overeenstemming met de bepalingen Algemene Verordening Gegevensbescherming. Trent Law verwijst hiervoor naar haar privacy policy, zoals ook kenbaar gemaakt op haar website.

Deze algemene voorwaarden en de samenwerking tussen Trent Law en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen in verband met deze algemene voorwaarden of de samenwerking met Trent Law zullen uitsluitend worden beslecht door de territoriaal bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Trent Law.

SideMenu